UITNODIGING BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hierbij nodigt het bestuur van KLTV u van harte uit tot het bijwonen van een bijzondere algemene ledenvergadering. Deze vergadering zal plaatsvinden:

donderdag 26 maart 2020 om 20:00 uur in het clubhuis van KLTV

In deze bijzondere ledenvergadering zal door het bestuur het voorstel aan de leden worden gedaan om hun akkoord te geven op het uitbreiden van het tennispark met padelbanen.

De padelcommissie heeft onderzocht of er binnen KLTV mogelijkheden zijn voor het realiseren van padelbanen en of dit onder de leden wenselijk is. Hiertoe is door deze commissie onder meer een businesscase opgesteld met randvoorwaarden waaraan dient te zijn voldaan voordat KLTV tot een dergelijke investering zou kunnen overgaan.

Deze businesscase zal tijdens de algemene ledenvergadering worden gepresenteerd.

Vooralsnog gaat de businesscase er vanuit dat de aanleg van padelbanen niet ten koste zal gaan van bestaande tennisbanen. Of dit werkelijk realiseerbaar is, is nog niet bekend. Toestemming van de gemeente Katwijk is hiervoor noodzakelijk en er dient naar alle waarschijnlijkheid een vergunning te worden aangevraagd bij de gemeente Katwijk, waardoor omwonenden eventueel bezwaar kunnen indienen. 

Het voorstel vanuit het bestuur aan de leden is dan ook allereerst als volgt:

1. Bent u voor of tegen het voortzetten van het realiseren van padelbanen op het tennispark van KLTV met behoud van de huidige tennisbanen.

Over dit voorstel zal tijdens de ALV worden gestemd. De stemming vindt plaats nadat u uitgebreid bent geïnformeerd over padel en de businesscase. Er zijn inmiddels ook uitnodigingen verstuurd voor het volgen van padel workshops, zodat u eventueel kunt kennismaken met deze sport.

Bij een positieve uitslag zal Stichting tot Exploitatie van het Tennispark “de Krom” als eigenaar van het tennispark de ontwikkeling het realiseren van de padelbanen verder op zich nemen.

De kans bestaat echter dat er op de geplande locatie door de gemeente geen vergunning wordt verleend. Daarom vragen wij de vergadering ook op voorhand akkoord te geven voor een 2e voorstel, maar alleen indien geen vergunning wordt verleend op basis van voorstel 1:

2. Bent u voor of tegen het voortzetten van het realiseren van padelbanen op het tennispark van KLTV op 1 of 2 tennisbanen, zolang de   jaarrond capaciteit van tennisbanen op het park binnen de KNLTB richtlijnen blijft van 90 leden per (verlichte) baan.

Toegang, stemrecht en besluitvorming bij de Algemene ledenvergadering

Alle leden hebben toegang tot de algemene leden vergadering, echter met uitzondering van geschorste leden.

Alle seniorleden, ereleden en leden van verdienste hebben in de algemene ledenvergadering één stem.

Stemmen per volmacht is niet mogelijk.

Het besluit op dit voorstel wordt genomen met een meerderheid van stemmen.

De voorzitter van de algemene vergadering beslist of het besluit al dan niet is genomen. Mocht er twijfel zijn over het oordeel van de voorzitter, dan kan er opnieuw worden gestemd, door deze nieuwe stemming vervallen de gevolgen van de eerste stemming.

Eventueel kan schriftelijk worden gestemd indien dit gewenst is door de voorzitter van de ALV of tenminste drie leden.

Tot slot

Het bestuur van KLTV benadrukt dat het gaat om een belangrijke beslissing over de toekomst van KLTV en vindt het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk leden hun stem op 26 maart a.s. laten horen. We hopen u daarom op een hoge opkomst!

Hartelijke groet,

bestuur KLTV

Over de club Overzicht