Brief van het bestuur 08-04-2020

Brief van het bestuur 08-04-2020

Door de nieuwe aankondiging van de Overheid weten we dat het tennispark in ieder geval tot 28 april gesloten zal blijven. Jammer, maar wel een zeer begrijpelijk besluit, gezondheid gaat immers boven alles!

De afgelopen tijd zijn er - onder andere naar aanleiding van de mail die is verzonden met betrekking tot de inning van de contributie voor het zomerseizoen – veel reacties gekomen. Deze waren voornamelijk positief.

Er waren ook een aantal reacties met vragen en opmerkingen. Deze gingen vooral over de competitie en het innen van de contributie. De meeste hebben we persoonlijk beantwoord, via dit bericht willen we ook graag alle leden informeren over de besluiten die we de afgelopen tijd als bestuur hebben genomen.

Contributie

De vragen hierover nemen we uiteraard serieus. Deze gingen met name over de vraag of het gezien de omstandigheden wel fair was om de contributie toch te innen. Een begrijpelijke vraag, zeker omdat bijvoorbeeld sportscholen vaak de inning van hun betaling tijdig wel stopzetten.

Waarom innen wij dan wel? Er kan toch niet getennist worden en waarom zou je dan toch moeten betalen. Het verschil zit hem in het feit dat KLTV een vereniging is met leden en geen onderneming (zoals een sportschool). Alle leden samen vormen met hun contributie en consumpties de financiële middelen van de vereniging. Het niet innen van de contributie zou daarbij leiden tot een enorme terugval in inkomsten, dit terwijl de kosten van het park doorlopen. Vanuit de KNLTB is ons dan ook dringend geadviseerd om de contributie te innen, zodat we als vereniging niet direct met elkaar in financiële problemen komen.

We zijn als bestuur achter de schermen druk bezig om de financiële consequenties van de sluiting op rijtje te zetten. Dit is lastig, omdat niet duidelijk is wanneer we wel weer kunnen gaan tennissen.

In deze uitzonderlijke situatie is het ontzettend moeilijk om een inschatting te maken over hoe het verloop van inkomsten en uitgaven van het zomerseizoen er uit zal gaan uitzien. Als bestuur hebben we daarom, met inachtneming van het advies van de KNLTB, het volgende besloten

  • We nemen als vereniging nu nog geen besluit over mogelijke korting op contributie.
  • Ter gelegenheid van het afsluiten van de boekjaar 2019/2020 (oktober 2020) worden de financiën bekeken en is het resultaat over het afgelopen tennisseizoen bekend. Er wordt ook een begroting opgesteld voor het komende boekjaar. Deze cijfers worden gepresenteerd tijdens de jaarlijkse ALV (eind november 2020).
  • Als blijkt dat er in verhouding tot het vorige jaar een te groot financieel overschot is door lagere kosten zal er een verrekening plaatsvinden met contributie voor het zomerseizoen 2021. Dit zal – indien verrekening mogelijk en financieel verantwoord is – als voorstel worden behandeld in de jaarlijkse ALV in november. De leden beslissen daarmee uiteindelijk zelf op dit eventuele voorstel en de financiële consequenties hiervan voor de toekomst van KLTV.
  • Het bestuur van de vereniging zal  - indien mogelijk – een beroep doen op de financiële tegemoetkomingen die de Overheid in het leven heeft geroepen.
  • De lessen voor de jeugd zullen starten zodra dit kan en ook verantwoord is. De betaling van de lessen zal plaatsvinden naar rato van het aantal door de trainers aangeboden lessen. Tjeerd en Marco zijn bezig om een planning te maken om toch zoveel mogelijk lessen te kunnen geven.
  • De clubkampioenschappen voor zowel de senior- als juniorleden komen te vervallen. Dit in verband met inkorting van het seizoen, de eventueel te spelen competitie en de beschikbaarheid van banen voor recreatie tennis.
  • De personen die een bardienst zouden moeten draaien tijdens de verplichte sluiting zullen persoonlijk worden benaderd om op een ander tijdstip hun bardienst te draaien. Helaas is het niet mogelijk om de automatische melding dat je een bardienst moet draaien stop te zetten. Uiteraard geldt dat je als het hebt ingepland voor een bardienst tot en met 28 april, deze bardienst niet doorgaat. 
    Zodra het clubhuis weer open kan, starten ook de bardiensten weer, uiteraard ontvangt u hiervan een melding. Het barrooster blijft nog even open, er is hier een mail over verstuurd door de barcommissie. Heeft u nog niet ingepland, doe dit dan alsnog, er zijn nog genoeg open plekken.
  • De extra ALV over Padel (die op 26 maart zou plaatsvinden) is uitgesteld tot een nader te bepalen datum in september 2020, onder de voorwaarde dat het houden van een ALV op dat moment weer is toegestaan en verantwoord is.

We zijn ook bezig met het opstellen van een plan om ervoor te zorgen dat als er eenmaal weer getennist kan worden maar afstand houden blijft gelden, hoe we dit op het tennispark kunnen waarborgen.

Competitie

De KNLTB neemt over het wel of niet of verlaat starten van de competitie op 21 april a.s. een besluit. U vindt meer informatie over op de site van de KNLTB en van Centercourt:

www.knltb.nl

www.centercourt.nl

Ook staan hier allerlei richtlijnen en adviezen van de KNLTB waaraan verenigingen zich op dit moment dienen te houden.

Tot slot

Voor ons als bestuur is dit een geheel nieuwe situatie, die geen vergelijk kent. We willen hierin zorgvuldig handelen en hopen op uw begrip en vertrouwen.

Bedankt voor alle positieve reacties die we mochten ontvangen! Fijn om te horen dat leden begrip hebben voor deze situatie en de gevolgen hiervan voor onze vereniging.

Tot slot wensen wij u allemaal heel veel gezondheid toe, stay safe en blijf vooral lief voor elkaar in deze moeilijke tijd!

Hartelijke groet,

Bestuur KLTV

Over de club Overzicht