BAANREGLEMENT KATWIJKSE LAWN TENNIS VERENIGING

 

A. Begripsbepaling

 

Doel van het baanreglement

Doel van het baanreglement is te komen tot een evenwichtige verdeling van de banen aan leden, trainingen en evenementen. Tevens het vastleggen van de spelregels hoe weomgaan met het baangebruik. Bij toepassing van het reglement zijn sportiviteit en eerlijkheid onontbeerlijk.

 

Algemeen:

Het beheer en onderhoud van het tennispark berust bij de tennisvereni­ging. Alle leden dragen daardoor medeverant­woordelijkheid voor de staat van het park.

De aanwijzingen van bestuursleden/onderhoudscommissie met betrekking tot het gebruik van het tennispark en de banen dienen onverwijld te worden opge­volgd.

Zonder toestemming van bestuursleden of onderhoudcommissie is het niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden te verrich­ten.

Iedereen die in het bezit is van een geldige ledenpas van de KNLTB, op naam van tennisvereniging KLTV, heeft toegang tot de banen.

 

Speeltijden

De banen kunnen op alle dagen worden bespeeld van 8.00 tot 23.00 uur. Op zondag is het park open maar er zal geen verlichting ontstoken worden.

 

Verlichting

De verlichting op het park, m.u.v. zondagen, wordt door de barbezetting bediend.

 

Bestuur

Het bestuur kan voor onderhoud, competities, evenementen, toernooien en trainingen banen reserveren. Zij maakt of laat dit bekend maken in het clubblad, website, afhangsysteemen/of door aankondiging in het clubgebouw.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur is gerechtigd om voor korte of langere duur andersluidende bepalingen uit te vaardigen.

 

Groundsman:

De groundsman is te allen tijde gerechtigd banen voor onderhoud uit de roulatie te nemen. Hiertoe heeft de groundsman vooraf contact met het bestuur. Daar onderhoud sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden is het niet altijd te voorkomen dat bij drukte op de banen onderhoud moet plaatsvinden.

 

B. Reserveren van banen door leden

 

Digitaal afhangsysteem

Geldt voor de zomerperiode (apr t/m sept) en de winterperiode (okt t/m mrt).

Banen kunnen gereserveerd worden middels het digitaal afhangen op het afhangbord, ook als alle banen vrij zijn. Digitaal afhangen gebeurt door gebruik te maken van een geldig KNLTB -KLTVtennispasje. Een geldig pasje is door de KNLTB afgegeven, voorzien van een pasfoto en het jaartal van het lopende tennisseizoen en actief na voldoen van decontributie. Overige geldige pasjes zijn: introducé en tijdelijke pasjes. Aan de bar zijn introducé pasjes, na betalingvan de vergoeding, te verkrijgen voor eenmalig gebruik.

De spelers moeten persoonlijk afhangen en moeten tijdens de gereserveerde tijd op het park aanwezig blijven. Men dient altijd de eerst vrijkomende baan af te hangen ongeacht de ondergrond. Misbruik van het afhangsysteem is niet toegestaan/getolereerd. De banen dienen na gebruik in goede orde achtergelaten te worden, d.w.z. aangesleept met borstel of sleepnet, afval in de afvalbakken en banken terug op de plaats als ze verzet zijn tijdens hetgebruik. Afhangen met 4 pasjes voor eendubbelspel, met 2 pasjes voor een enkelspel. Training of les geldt als speeltijd, dus zal er afgehangen moeten worden en na afloop moet de “lesser” 30 minuten wachten voor er een baan gereserveerd mag worden (indien de drukte op de banen dit noodzakelijk maakt).Het digitale afhangsysteem wijst de eerste vrije baan toe, of men heeft de vrije keus. Indien de speeltijd verlopen is en men wil opnieuw afhangen moet men 30 minuten wachten voor de baan op te kunnen. Indien er geen wachttijd is kan er, na opnieuw te zijn afgehangen, direct weer een baan betreden worden. Indien via het baanschema gereserveerde banen toch vrij zijn, is reservering op die banen toegestaan, mits men toestemming heeft van de voor die activiteit verantwoordelijke.

 

Speeltijd

Voor een enkelspel wordt 45 minuten en voor een dubbelspel wordt 60 minuten afgeschreven. Het spelen met minder dan 4 personen wordt gerekend als enkelspel.

 

Junioren

Junioren hebben dezelfde rechten en plichten als senioren. Voor de junioren geldt ‘s-avonds de volgende bepaling: na 19.00 uur mogen junioren tot 16 jaar op de banen 1 en 7.

Deze regel geldt ook als een junior gaat enkelen met een senior of bij een dubbel met 2 of meer junioren. Senioren mogen na 19.00 uur de banen 1 en 7 afschrijven als er geen andere banen vrij zijn.

 

Introductiereglement

Introduceren van niet leden is alleen toegestaan als de drukte op het park dit toelaat. Een wachttijd van meer dan 45 minuten wordt gezien als drukte.

Een niet lid mag maximaal 3 maal per seizoen geïntroduceerd worden. De kosten van introductie zijn aangegeven op de prijslijst. Voor dit bedrag mag men aan een enkel- of dubbelspel deelnemen. Gedurende deze periode heeft de introducé dezelfde rechten en plichten als de leden. Afschrijven van een baan geschiedt met een speciaal pasje, dat door de bardienst verstrekt wordt.

 

C. Gebruik banen

Slepen

Het is verplicht de baan na gebruik te slepen (gravel/smash-court). Dit geschiedt met het daartoe op de baan aanwezige sleepnet/borstel. Na gebruik dient het sleepnet/borstel op de daarvoor bestemde plaats te worden teruggeplaatst. Het slepen moet plaatsvinden binnen de ‘eigen’ speelperiode.

 

Kleding en schoeisel

Alle spelers en speelsters moeten gekleed zijn in tenniskleding of trainingspak.

Het betreden van de banen mag uitsluitend met tennisschoenen. Na het spelen dienen de zolen gereinigd te worden voor men het clubhuis betreedt.

 

Het is niet toegestaan om:

·         een baan waarop gespeeld wordt te betreden

·         met glaswerk de banen te betreden

·         te roken op de baan

·         stoelen op de baan te plaatsen

·         de baan te betreden met schoenen met hakken en/of (afschroefbare) noppen.

 

Winterperiode:

In de winterperiode (oktober-maart) zijn in principe alleen de smashcourtbanen geopend. Zolang als het mogelijk is zijn de gravelbanen in de winterperiode geopend.

Het is niet toegestaan om de banen te bespelen:

·         als er sneeuw op ligt; de sneeuw dient op een natuurlijke wijze verdwenen te zijn voordat de banen weer bespeeld kunnen worden

·         bij ijzel

·         bij opdooi na een strenge vorstperiode

Tijdens een vorstperiode wordt de status van de banen op de site van de KLTV gecommuniceerd.

 

D. Beschikbaarheid van banen voor:

Op de evenementenkalender is zoveel mogelijk aangegeven wanneer de banen bezet zijn voor  evenementen, zoals bijvoorbeeld tijdens het zomerseizoen het wekelijkse rackettrekken op vrijdagavond vanaf 19.30 uur.

 

Trainingen

Voor trainingen is een aantal banen beschikbaar conform de richtlijnen van het bestuur.

De train(st)er kan deze banen reserveren door banen te blokkeren op het digitale afhangbord.

Training of les geldt als speeltijd.

 

Competitie

Voor de competitie zullen banen gereserveerd worden. Dit wordt kenbaar gemaakt door vermelding van de competitiedagen op de evenementenkalender in het clubblad en door blokkering van de banen op het digitale afhangbord. Er dient minimaal 1 baan gereserveerd te zijn voor recreanten. Thuisspelende competitiespelers mogen op hun competitiedag niet reserveren op de recreantenbaan voor vrijspel en/of inslaan.

 

Toernooien en evenementen

Voor de (jeugd)clubkampioenschappen, open (jeugd)toernooien en specifieke evenementen worden banen gereserveerd. Dit wordt kenbaar gemaakt door vermelding van de toernooidagen op de evenementenkalender in het clubblad en door blokkering van de banen op het digitale afhangbord. Er dient er minimaal 1 baan gereserveerd te zijn voor recreanten.

 

Aanvullende bepalingen:

  • Alle spelers en bezoekers dienen zich correct te gedragen. Gedragingen die overlast of stoornis voor andere baangebruikers en/of voor de omlig­gende woningen kunnen veroorzaken moeten vermeden worden.
  • Een ieder dient zich sportief te gedragen. Hieronder wordt onder meer verstaan het respecteren van de tegenstander, het aan­vaarden van de autoriteit van een official, het niet beledigen van een toeschouwer en geen vorm van wangedrag waardoor de goede naam van de tennissport wordt aangetast.

Gebruik kleed- en doucheruimten

  • De leden en bezoekers kunnen gebruik maken van de op het park aanwe­zige kleed- en doucheruimten.
  • Na gebruik dienen kleed- en doucheruimten in een ordelijke staat te worden achtergela­ten.

Overige bepalingen

  • Onregelmatigheden op of rond de banen dienen onverwijld aan één van de leden van het bestuur te worden gemeld. Bij afwezigheid daarvan aan één van de leden van de afzonderlijke commissies.
  • Het betreden van en het spelen op het park is altijd voor eigen risico.
  • Voor vermissing van eigendommen in de kleedkamers of elders op het tennispark kan de vereniging niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Op het park worden uitsluitend aangelijnde honden toegelaten. In het clubhuis worden honden NIET toegelaten.

 

Downloads: